Seznam publikací a dalších prací

Seminární práce: Geochronologie granitoidů Českého masívu. - ÚPSG PřF UK, Praha, 2000.

Diplomová práce:

Akcesorické minerály v granitoidech melechovského masívu. – ÚGMNZ PřF UK, Praha, 2002. 

Zprávy z řešení projektů
Procházka V. (2006): Atmosférické sloučeniny dusíku a jejich depozice. In: Hošek J., Hofmeister J., Svoboda T., Procházka V., Modrý M.: Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů. - Závěrečná zpráva projektu VaV/640/11/03. RNDr. Jan Hošek, Hořovice.

Publikované články

Články v tisku:

Vybrané abstrakty z konferencí: